หน้าหลัก

 ผลิตภัณฑ์จักสานนี้ได้คิดค้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน ความเป็นมาของการจักสานตะกร้าหวายลายขิต ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ถาดผลไม้ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีของกลุ่มแม่บ้านนี้ได้เริ่มจากการมองเห็นวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ต้นกก ไหล ไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ได้มองเห็นถึงประโยชน์ของวัตถุดิบธรรมชาติและของเหลือใช้ต่าง ๆ เหล่านี้จึงได้นำมาริเริ่มทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้น เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในชุมชน

     ในปี 2549 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพังโคน ได้สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 นำเอาผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรระดับประเทศ ทางกลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และในปี 2549 ได้รับรางวัล OTOP ระดับ 4 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 89-90 คะแนน เป็นสินค้าที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสู่สากลหรือต่างประเทศ

ตำแหน่งที่ตั้ง
Facebook Comments