สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดสกลนคร

https://s.ch7.com/327953

เวลา 19.45 น. วันที่ 21 ก.พ. 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งจัดแสดงการทดลองแปลงเกษตรนวัตกรรม ที่ควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน ด้านปศุสัตว์ พบว่ากระต่ายดำภูพานมีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต และผู้สูงอายุที่มีปัญหาไขมันอุดตันในเส้นเลือด, เขากวางอ่อน พบสารสำคัญ 2 ชนิด คือ IGF-1 ฮอร์โมนที่ช่วยให้เซลล์ประสาทที่เสื่อมกลับมาทำงานได้ดีขึ้น และ Testosterone ฮอร์โมนเพศที่ช่วยรักษาสุขภาพ, โคเนื้อภูพาน ที่เลี้ยงขุนด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง จะทำให้ได้เนื้อที่มีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อสูง และข้าวพันธุ์ภูพาน 1 ได้รับรองการขึ้นทะเบียนพันธุ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ปี 2518 กับกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำจังหวัดสกลนคร อาทิ ข้าวแต๋น ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองไผ่พัฒนา, ข้าวฮางงอก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อวัวโพนยางคำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, ตะกร้าหวายลายขิด จานรองแก้ว และถาดผลไม้ ของกลุ่มจักสานตะกร้าหวายลายขิดจากต้นกก บ้านหนองหญ้าปล้อง, ที่นอน พวงกุญแจ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก และผ้าย้อมคราม เสื้อสำเร็จรูป สร้อยคอ ต่างหู และหมวกของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านคำข่า

เวลา 08.43 น. วันนี้ ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ในการนี้ทรงเปิดอาคารเพ็ญภูรี ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาด 12 ห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 โดยได้พระราชทานชื่ออาคาร มีความหมายว่า อาคารที่เป็นแหล่งปัญญาอันบริบูรณ์ พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร

โรงเรียนฯ ได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนจัดกิจกรรมต่าง ๆ จนได้รับรางวัล อาทิ รางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก ระดับมัธยมศึกษา รางวัลห้องสมุดดีเด่น และรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ด้านวิชาการ มีการจัดติวเสริม สอบ Pre O-Net และนำข้อสอบมาตรฐานกลางมาทดสอบ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียน โดยปีการศึกษา 2562 จะเปิดสอนภาษาจีนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ด้านการฝึกอาชีพ มีการนำส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ อาทิ ต้นประดู่ และขี้เหล็ก มาทำสีย้อม ผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างรายได้ระหว่างเรียน

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้กราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำของโรงเรียนฯ ซึ่งมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยเพิ่มความจุเป็น 36,000 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1 แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้

จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ โดยเกษตรจังหวัดสกลนครได้คัดเลือกพื้นที่โครงการนำร่องใน 5 อำเภอ เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก 278 คน มีกิจกรรมเด่น อาทิ การทอผ้าย้อมคราม การทำสมุนไพร และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สำหรับหอสมุดพึ่งพระบารมี มีกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือเล่มเล็ก ที่ฝึกให้ทดลองทำหนังสือทำมือ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ รวมถึงแปรรูปและถนอมอาหาร

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยวันนี้ มีผู้มาขอรับบริการ 294 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยกล้ามเนื้อและกระดูก และระบบทางเดินอาหาร